Vzdělávání

Akreditované kurzy v DVPP

EKOHRÁTKY

Jako pedagog se dozvíte, jak žákům předat vědomosti ohledně toho, jak může země vypadat, když je odpadu mnoho a nedochází k jeho zpracování. Dále zjistíte, jak ukázat žákům, že se vzniku odpadu dá předcházet a že k tomu mohou sami přispět.
Důraz bude kladen na praktické ukázky třídění, na diskusi se žáky a zjištění, co mají ohledně třídění odpadu zažité správně a co špatně.  Rovněž proběhne ukázka vzdělávacích videí, která lze využít během výuky.

Cílová skupina: pedagogové, pracovníci volného času a pracovníci s mládeží  

Kurz akreditován v rámci DVPP č.j. MSMT-860/2023-5-19
CENA: 1.800,-
LEKTORKA: PETRA KREJČÍ
v případě zájmu o kurz napište na info@centrumpropodnikani.cz

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací program poskytne účastníkům průvodcovství procesem kariérového poradenství v práci s dětmi a mládeží. Podpoří tím výchovně vzdělávací proces ve školním prostředí o různé prvky neformálního vzdělávání, které praktickými a zážitkovými aktivitami usnadní volbu budoucího povolání případně pomůže v procesu rozhodování se kam na střední nebo vysokou školu. U mládeže vstupující na trh práce poskytne informace, jak postupovat při uplatnění se na trhu.

Kurz akreditován v rámci DVPP č.j. : MSMT- 21546/2022-1-679
CENA: 4.400,-
LEKTORKA: Zuzana Palová
v případě zájmu o kurz napište na info@centrumpropodnikani.cz

Firemní vzdělávání

Firmy si mohou objednat vzdělávání svých zaměstnanců, a to ve svých nebo našich prostorách. Vzdělávací akce jsou určené pro 5-24 účastníků. 

• Týmová komunikace (6-8 hodin v závislosti na potřebách zákazníka)

o Komunikační toky ve firmě, informace oficiální a neoficiální, komunikační kanály a jejich propustnost, k jakým šumům a nedorozuměním může docházet, co to způsobuje při vykonávání práce. Efektivní mezilidská komunikace – na čem je založena, jaké jsou její principy a pravidla. Komunikace verbální, efektivní sdělování a předávání myšlenek, kladení otázek, naslouchání a shrnování. Základy týmové komunikace – typy lidí a typy rolí ve firmě a v kolektivu. Jaký je jejich význam pro správné fungování firmy a týmu. Jaké roli dávám já přednost, její silné a slabé stránky, na co pozor a na čem pracovat. Základní zásady týmové spolupráce – skupinové procesy, rozhodování, vedení lidí, soupeření kontra spolupráce a jejich efekt na úspěch firmy i můj osobní.

o Vzdělávací akce je realizována prostřednictvím jednotlivých aktivit a rolových her.

• Kulturní diverzita (6-8 hodin v závislosti na potřebách zákazníka)

o Cílem kurzu je pochopení, že rozmanitost a pluralita identit nás obohacuje. Absolventi dokáží stručně vyjádřit, jak je možné vnímat jinakost a zároveň si vytvářet předsudky. Dále účastníci zjistí, že vědomosti a kulturní rozmanitosti jsou zdrojem inovací a kreativity. Po ukončení vzdělávací akce dokáží popsat komplexní chování kultury jako rámce hodnost, postojů a chování. Naučí se pracovat s rozdíly a získají mnohem širší svobodu v komunikaci, vedení lidí a ve snaze pracovat společně jako tým.

• Delegování (6-8 hodin v závislosti na potřebách zákazníka)

o Tento kurz je pro všechny vedoucí pracovníky, kteří chtějí mít jistotu v tom, že delegují té správné osobě a ve správný okamžik a v přiměřeném množství. Tento kurz je pro všechny vedoucí pracovníky, kteří chtějí mít jistotu v tom, že delegují té správné osobě a ve správný okamžik a v přiměřeném množství.

• Syndrom vyhoření (6-8 hodin v závislosti na potřebách zákazníka)

o Kde mohu brát a kde dávat, tak abych si udržel vyváženost ve vztahu k práci s klientem. Nalezení hranice, kdy mohu říci ne. Sebepoznávací aktivity. Bálintovská skupina jako prevence syndromu vyhoření. Práce s nejčastější stresovou situací na pracovišti nebo v osobním životě. Možnosti psychohygieny – základy relaxace. Testy.

• Jak pracovat se stresem (6-8 hodin v závislosti na potřebách zákazníka)

o Seminář zaměřený na výklad technik – práce s automatickými myšlenkami, práce s bludnými kruhy, technika stanovení poměru práce, volný čas, rodina. Emocionální kotvy. Tvorba pozitivních návyků. Kurz je vedený interaktivně.

• 5Fenomén rozhodování v manažerské praxi (6-8 hodinv závislosti na potřebách zákazníka)

o V každém pracovním týmu je potřebné ovládat rozhodovací proces, a to jak v podmínkách krize, kdy si umíme dopředu nadefinovat společná pravidla, tak v podmínkách každodenního života organizace, kdy umíme produkovat varianty rovnocenných řešení. Kurz je veden interaktivně.

o Základní kompetence pro proces rozhodování. Vnitřní a vnější konflikty. Krizový plán. Rozhodovací proces. Argumentace v rozhodování. Námitky a odmítnutí v rozhodování. Vyjednávání. Pět způsobů zvládání konfliktů. Tvorba vlastního desatera a akčního plánu.